Apartmánový dům LandekApartmánový dům LandekApartmánový dům LandekApartmánový dům Landek

 

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Zpracovávané osobní údaje:

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci Hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména Hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa a jiné podobné informace
 • Jsou to údaje, které jsou pro Apartmánový dům Landek, U Nemocnice 837/2, 725 29 Ostrava-Petřkovice (dále jen Hotel) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívány k podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Hotelem a Hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Zdroje získaných osobních údajů:

 • S přímým souhlasem od Hosta při rezervaci či po příjezdu do hotelu
 • S přímým souhlasem od Hosta přes internetové služby (e-mail, sociální sítě)
 • Veškeré osobní údaje od Hosta jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy jsou zpětně doložitelné.

Použití osobních údajů

 • dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb., se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.
 • pro informování klienta o nových službách či nabídkách Hotelu
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

Práva klienta

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
 • Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Hotelu, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti. Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Hotelu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.